Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Các phòng chức năng
Phòng Pháp chế

Phòng Pháp chế của HFIC có chức năng thực hiện Công tác pháp chế và Công tác Thư ký hành chính

Xem Thêm
Phòng Công nghệ thông tin

Tham mưu đề xuất xây dựng Hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể của Công ty. Chủ trì phối hợp với các phòng ban, tổ chuyên môn nghiệp vụ xây dựng hệ thống CNTT đáp ứng yêu cầu công việc...

Xem Thêm
Phòng Tín dụng

Phòng Tín dụng la phòng nghiệp vụ thuộc HFIC, có chức năng tổ chức, quản lý, triển khai các hoạt động cho vay đầu tư từ nguồn vốn của HFIC va các nguồn vốn huy động khác, cụ thể:

Xem Thêm
Phòng Thẩm định

Phòng Thẩm định đã hình thanh từ những ngay đầu thanh lập Công ty Đầu tư Tai chính Nha nước TP.HCM (trước đây la Quỹ Đầu Tư Phát triển Đô thị TP.HCM). Qua quá trình hơn 10 năm hoạt động, Phòng đã thẩm định hơn 200 dự án trên hầu hết các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội trọng điểm của thanh phố trong đó có các dự án tiêu biểu như:

Xem Thêm
Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Tai chính - Kế toán la một bộ phận nghiệp vụ của Công ty, có chức năng nhiệm vụ tổng quát như sau:

Xem Thêm
Ban Kiểm toán nội bộ

Phòng Kiểm soát nội bộ là bộ phận chức năng tham mưu cho ban điều hành, hoạt động của phòng nhằm dự báo, phát hiện, ngăn ngừa và chống rủi ro gắn liền với tất cả các hoạt động của Công ty. Phòng có các chức năng nhiệm vụ chủ yếu sau đây :

Xem Thêm
Phòng Quản lý các nguồn vốn ủy thác

Phòng Quản lý các nguồn vốn uỷ thác (P.QLVUT) la phòng nghiệp vụ thuộc HFIC, có chức năng tham mưu va tác nghiệp trong lĩnh vực quản lý cho vay, thu hồi nợ các dự án vay vốn uỷ thác từ nguồn vốn ngân sách Nha nước va các tổ chức khác theo các quyết định của cơ quan uỷ thác vốn, đồng thời thực hiện chức năng uỷ thác cho các tổ chức, cá nhân trong va ngoai nước thực hiện việc cho vay, thu hồi nợ của một số dự án thuộc đối tượng vay vốn của HFIC.

Xem Thêm
Phòng Quản lý và Kinh doanh vốn

Phòng Quản lý va Kinh doanh vốn la phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến việc thí điểm thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nha nước tại các doanh nghiệp va thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Xem Thêm
Phòng Kế hoạch và Nghiên cứu phát triển

Phòng Kế hoạch va Nghiên cứu phát triển la phòng nghiệp vụ thuộc HFIC, có các chức năng nhiệm vụ cụ thể sau:

Xem Thêm
Văn phòng Công ty

Phòng Hành chính -Quản Trị có chức năng giúp cho Tổng giám đốc trong việc triển khai các hoạt động thuộc các lĩnh vực: Hanh chính - Tổng hợp- Văn thư - Lưu trữ va công tác quản trị hậu cần, cụ thể:

Xem Thêm
Phòng Đầu tư

Đầu tư và quản lý cá dự án do Phòng Đầu tư đề xuất và đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Xúc tiến huy động các nguồn vốn nước ngoài (không bao gồm nguồn vốn ODA).

Xem Thêm
Phòng Tổ chức nhân sự

Phòng Quản trị nguồn nhân lực (QTNNL) la phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu va tác nghiệp trong các lĩnh vực: tổ chức nguồn nhân lực; phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu va áp dụng các cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến nguồn nhân lực; công tác tiền lương, chế độ đãi ngộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác an toan lao động va sức khỏe cho người lao động;

Xem Thêm

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN