Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Thông Tin

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Thứ bảy, 26/01/2013 15:23 GMT
HFIC hướng đến trở thành một tập đoàn tài chính năng động tầm cỡ quốc gia và dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế-xã hội khu vực phía Nam; là đầu mối chủ lực tiếp nhận, khai thác và quản lý các nguồn vốn được tài trợ vì mục tiêu phát triển của thành phố. TẦM NHÌN

HFIC hướng đến trở thành một tập đoàn tài chính năng động tầm cỡ quốc gia và dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế-xã hội khu vực phía Nam; là đầu mối chủ lực tiếp nhận, khai thác và quản lý các nguồn vốn được tài trợ vì mục tiêu phát triển của thành phố.

SỨ MẠNG

- Huy động vốn để bổ sung nguồn lực đầu tư cho thành phố;

- Tiếp tục phát huy vai trò thu hút các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để xã hội hóa đầu tư các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao chất lượng sống của cộng đồng;

- Quản lý và kinh doanh hiệu quả vốn nhà nước tại các doanh nghiệp;

- Đầu tư hiệu quả vào những ngành kinh tế khác có sinh lợi, củng cố sự tin cậy từ phía công chúng, đối tác (hiện hữu và tiềm năng) và những đối tượng khác.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

- Năng động

- Hiệu quả

- Tin cậy

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011-2015 và 2015-2020

Về địa bàn: chủ yếu ở TP.HCM, tiến dần mở rộng sang các tỉnh thành lân cận thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Lĩnh vực hoạt động: đầu tư vào cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, những lĩnh vực mà thành phố ưu tiên phát triển và những ngành kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế.

Một số mục tiêu cụ thể:

          - Tập trung và gia tăng tốc độ tăng trưởng bình quân của đầu tư trực tiếp: 30% - 35%năm

          - Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân của hoạt động cho vay: 5% - 10%/năm

- Hoàn tất việc tiếp nhận và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Quan hệ hợp tác: mở rộng quan hệ hợp tác, trong đó chú trọng hợp tác chiến lược, với các tổ chức tài chính tín dụng hoặc những đối tác tiềm năng khác nhằm nâng cao và sử dụng hiệu quả năng lực cạnh tranh của các bên.

Các tin liên quan khác

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN