Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Lĩnh vực hoạt động

TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chủ nhật, 03/02/2013 12:58 GMT
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Các văn bản pháp lý liên quan đến phát hành trái phiếu chính quyền địa phương Thành phố Hồ Chí Minh

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;
- Luật Quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009;
- Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh;
- Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công;
- Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;
- Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 2 năm 2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước;
- Thông tư số 81/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước;

2. Giới thiệu chung về trái phiếu

- Tên gọi của trái phiếu: TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Trái phiếu chính quyền địa phương do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát hành (sau đây gọi tắt là trái phiếu) là một loại chứng khoán nợ, xác nhận nghĩa vụ trả nợ của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với người sở hữu trái phiếu theo mệnh giá và lãi suất danh nghĩa.
- Chủ thể phát hành là Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định.
- Đối tượng tham gia mua trái phiếu là các tổ chức và cá nhân Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài.

3. Mục đích phát hành

Trái phiếu chính quyền địa phương do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát hành nhằm huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố theo quy định của Luật Quản lý nợ công và Luật Ngân sách nhà nước. Đây là trái phiếu nghĩa vụ chung, được phát hành để bổ sung nguồn chi cho đầu tư phát triển của địa phương. Nguồn hoàn trả trái phiếu được đảm bảo từ nguồn thu của ngân sách thành phố.

4. Quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế của chủ sở hữu trái phiếu

a. Quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu
- Chủ sở hữu trái phiếu được đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn khi gốc, lãi trái phiếu đến hạn thanh toán.
- Chủ sở hữu trái phiếu được sử dụng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu và cầm cố trong các quan hệ tín dụng và quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.
b. Nghĩa vụ nộp thuế của chủ sở hữu trái phiếu
- Chủ sở hữu trái phiếu thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập phát sinh từ lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Việc phát hành trái phiếu được thực hiện theo các phương thức sau

- Đấu thầu phát hành.
- Bảo lãnh phát hành.
- Đại lý phát hành.

6. Hình thức phát hành

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

7. Đăng ký, lưu ký và niêm yết trái phiếu

Trái phiếu được đăng ký, lưu ký tập trung, thanh toán bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được niêm yết, giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

8. Một số kết quả đạt được

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên ở Việt Nam được thực hiện phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là một trong những kênh huy động vốn hiệu quả của Thành phố Hồ Chí Minh trong các năm qua nhằm cân đối nguồn vốn cho nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của thành phố.
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố được Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định. Tính từ năm 2003 đến cuối tháng 09/2013, khối lượng trái phiếu phát hành thành công là 15.871 tỷ đồng. Việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn luôn được Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đầy đủ và đúng hạn.
Việc phát hành trái phiếu đô thị TP.HCM không những mở ra một kênh huy động vốn mới, có những ưu điểm là có thể có thời hạn dài và ổn định, mức chi phí vốn hợp lý, góp phần đáng kể trong việc huy động vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, đồng thời khắc phục một số hạn chế trong việc huy động tín dụng từ các ngân hàng của chính quyền địa phương...mà còn có ý nghĩa lớn về mặt thực hiện chủ trương thí điểm phát hành trái phiếu của chính quyền địa phương theo cơ chế "tự vay, tự trả" ở nước ta, mở ra triển vọng nâng cao tính tự chủ trong quản lý ngân sách đầu tư của chính quyền địa phương.


Các tin liên quan khác

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN