Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Cơ Cấu Tổ Chức

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Thứ bảy, 26/01/2013 15:32 GMT

 
 Ông Nguyễn Ngọc Hòa
 Chủ tịch HĐTV

       
 Lê Ngọc Thùy Trang
Thành viên 
HĐTV, Tổng Giám đốc  
     

Ông Huỳnh Minh Anh
Thành viên chuyên trách HĐTV

 


KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN