Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

Thông báo về việc mời đăng ký tham gia làm tổ chức bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính

Thứ năm, 19/11/2020 09:28 GMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                     
 
THÔNG BÁO
Về việc mời đăng ký tham gia làm 
tổ chức bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính
                                

        Căn cứ Đề án phát hành Trái phiếu Chính quyền địa phương Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Bộ Tài chính phê duyệt, Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) thông báo về việc mời đăng ký tham gia làm tổ chức bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính.
 
   1. Thông tin về trái phiếu dự kiến phát hành:
 
        - Tên tổ chức phát hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền cho HFIC thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu.
 
       - Khối lượng dự kiến phát hành: 2.000 tỷ đồng (Hai nghìn tỷ đồng). 
 
       - Kỳ hạn: 15 năm, 20 năm và 30 năm.
 
      - Lãi suất: Căn cứ khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định lãi suất phát hành trái phiếu đối với từng đợt phát hành.
 
     - Thời gian phát hành: Dự kiến tập trung phát hành 01 đợt vào tháng 12/2020. Trường hợp không đạt kế hoạch, tùy theo tình hình thị trường sẽ triển khai đợt tiếp theo để đảm bảo phát hành đủ 2.000 tỷ đồng. 
 
  Ngày phát hành cụ thể sẽ được thông báo sau khi Đề án phát hành trái phiếu được Bộ Tài chính chấp thuận và được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định phê duyệt. 
 
   2. Thông tin về lựa chọn tổ chức bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính:
 
        2.1  Điều kiện và tiêu chuẩn: 
 
        Theo quy định tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán.
 
         2.2 Hồ sơ đăng ký:
 
        - Đơn đăng ký trở thành tổ chức bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính.
 
        - Có phương án bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính phát hành trái phiếu khả thi đáp ứng được yêu cầu của chủ thể tổ chức phát hành, với các nội dung cơ bản sau đây: Thông tin giới thiệu về tổ chức; Phân tích, nhận định và dự báo về tình hình thị trường trái phiếu và khả năng phát hành trái phiếu theo phương thức bảo lãnh; Kế hoạch thực hiện đối với đợt phát hành (thời gian triển khai, khối lượng, lãi suất phát hành, đề xuất chi phí bảo lãnh phát hành); Cam kết của tổ chức bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính.
 
       - Các tài liệu chứng minh đủ điều kiện để trở thành tổ chức bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính, bao gồm:
 
      + Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động (có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
 
       + Báo cáo tài chính của ba (03) năm liền kề gần nhất đã được kiểm toán.
 
       + Tài liệu chứng minh kinh nghiệm hoạt động của tổ chức trong lĩnh vực bảo lãnh chứng khoán.
 
        2.3 Thời gian, địa chỉ, mẫu và hình thức nhận đơn đăng ký:
 
        - Thời gian nhận đăng ký: Trước 16:30 ngày 02/12/2020.
 
        - Địa chỉ nhận đăng ký: Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
 
  Địa chỉ:   67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
 
  Số ĐT:   (84.28) 3821 4244 – Ext: 527
 
  Số fax:   (84.28) 3821 4243
 
  Người nhận: Phan Quỳnh Anh – Phòng Tài chính - Kế toán
 
  Email: anhquynh.phan@gmail.com
 
          - Mẫu đăng ký: đính kèm tại Phụ lục của Thông báo này. 
 
 
 
 
 
 
 

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN