Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Đảng - Đoàn thể
Đảng ủy

Công ty Đầu tư Tai chính nha nước TP.Hồ Chí Minh được thanh lập theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngay 02/02/2010 của Ủy Ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh, la công ty trách nhiệm hữu hạn một thanh viên do Nha nước lam chủ sở hữu, trên cơ sở tổ chức lại Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị TP.Hồ Chí Minh được thanh lập theo Quyết định số 644/TTg ngay 10/09/1996...

Xem Thêm
Công đoàn cơ sở

Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Đầu tư Tai chính nha nước TP Hồ Chí Minh (HFIC) có gần 1.800 đoan viên đang sinh hoạt tại 7 Công đoan cơ sở thanh viên (CĐCSTV) trực thuộc: CĐCSTV Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE), CĐCSTV Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật (CII), CĐCSTV Công ty cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSC), ...

Xem Thêm
Đoàn cơ sở

Đoàn CS Công ty đầu tư tai chính nha nước TP.HCM được đổi tên từ Đoàn CS Quỹ Đầu Tư phát triển đô thị TP.HCM trực thuộc Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP. Tiền thân của Đoàn CS la từ chi đoàn Quỹ Đầu Tư Phát triển đô thị TP.HCM. Đoàn CS hiện nay có 4 chi đoàn bộ phận bao gồm các chi đoàn từ các công ty sau:

Xem Thêm

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN