Cơ Cấu Tổ Chức

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Thứ bảy, 26/01/2013 15:32 GMT


 Ông Trương Văn Non
 Chủ tịch HĐTV

    
 Bà Phạm Thị Hồng Hà
 Thành viên
HĐTV   
     
 Bà Đặng Hải Yến
 Thành viên
chuyên trách HĐTV
 
  Ông Nguyễn Thanh Liêm
 Thành viên
HĐTV

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN