Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

Thông báo về kết quả bảo lãnh phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Thứ ba, 22/12/2020 16:00 GMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
 
THÔNG BÁO
Về kết quả bảo lãnh phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
________________
 
 
      Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả bảo lãnh phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương TP.HCM năm 2020 như sau:
 
 1. Chủ thể phát hành:
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  
 2. Tổ chức được ủy quyền phát hành:
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM
  
 3. Địa chỉ:
33-39 Pasteur, Quận 1, TP.HCM
67-73 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM
  
 4. Số điện thoại:
028.38214244
  
 5. Số fax:
028.38214243
  
 6. Mã trái phiếu:
Kỳ hạn 20 năm: HCMB20133
Kỳ hạn 30 năm: HCMB20134
  
 7. Tên trái phiếu:
Trái phiếu chính quyền địa phương Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
  
 8. Loại trái phiếu:
Trái phiếu chính quyền địa phương
  
 9. Hình thức trái phiếu:
Ghi sổ
  
 10. Phương thức phát hành:
Bảo lãnh phát hành
  
 11. Mệnh giá trái phiếu:
100.000 đồng
  
 12. Khối lượng trái phiếu phát hành  thành công:
20.000.000 trái phiếu
  
 13. Giá trị trái phiếu phát hành thành công:
Kỳ hạn 20 năm: 400 tỷ đồng
Kỳ hạn 30 năm: 1.600 tỷ đồng
  
 14. Lãi suất danh nghĩa:
Kỳ hạn 20 năm: 3,53%/năm
Kỳ hạn 30 năm: 3.75%/năm
  
 15. Kỳ hạn:
20 năm và 30 năm
  
 16. Ngày phát hành trái phiếu:
22/12/2020
  
 17. Ngày đáo hạn trái phiếu:
Kỳ hạn 20 năm: 22/12/2040
Kỳ hạn 30 năm: 22/12/2050
  
 18. Phương thức thanh toán gốc, lãi:
Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn trái phiếu. Tiền lãi trái phiếu được thanh toán sau theo định kỳ 01 năm/lần. Trường hợp đến hạn trả lãi, chủ sở hữu trái phiếu không đến nhận lãi thanh toán thì lãi trái phiếu sẽ được bảo lưu, không tính nhập gốc.
  
 
      Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./. 

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN