Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

Thông báo về việc phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Thứ ba, 17/11/2020 14:05 GMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
 
THÔNG BÁO
Về việc phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương 
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
________________

         Được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) thông báo về việc phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 với các nội dung như sau:
 
    -   Tên tổ chức phát hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
        Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền cho HFIC thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định.
 
    -   Mục đích phát hành: Trái phiếu chính quyền địa phương do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát hành nhằm huy động vốn đầu tư phát triển để thực hiện các chương trình, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định của Luật Quản lý nợ công và Luật Ngân sách nhà nước.
 
    -   Khối lượng dự kiến phát hành: 2.000 tỷ đồng (Hai nghìn tỷ đồng).
 
    -   Kỳ hạn: 15 năm, 20 năm và 30 năm. Cơ cấu cụ thể của từng loại kỳ hạn tùy thuộc vào nhu cầu của các nhà đầu tư và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
 
    -   Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng.
 
    -   Thời gian phát hành: dự kiến tập trung phát hành 01 đợt trong tháng 12/2020. Việc phát hành trái phiếu được thực hiện theo các phương thức đấu thầu phát hành và bảo lãnh phát hành. Phương thức phát hành cụ thể của từng đợt sẽ được xác định phù hợp theo tình hình thực tế và nhu cầu thị trường.
 
    -    Đối tượng tham gia mua trái phiếu: tổ chức và cá nhân Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài.
 
    -    Phương thức thanh toán gốc, lãi: gốc được hoàn trả 01 lần khi đáo hạn cho từng đợt phát hành; lãi trái phiếu được thanh toán sau theo định kỳ 01 năm/lần. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có thể mua lại trái phiếu trước hạn để giảm nghĩa vụ nợ hoặc để cơ cấu lại nợ.
 
    -   Nguồn dự kiến trả nợ gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn: Nguồn vốn thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu được đảm bảo từ nguồn ngân sách thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố cam kết bố trí nguồn ngân sách để thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc lãi, trái phiếu phát hành trong năm 2020 cho các nhà đầu tư.
Đính kèm: Tình hình huy động vốn và trả nợ gốc, lãi của ngân sách thành phố năm 2017 - 2019 (Phụ lục 1), Số liệu tổng thu - chi ngân sách thành phố năm 2017 - 2019 (Phụ lục 2), Dự toán thu - chi ngân sách thành phố năm 2020 (Phụ lục 3).
 
         Đính kèm: Tình hình huy động vốn và trả nợ gốc, lãi của ngân sách thành phố năm 2017 - 2019 (Phụ lục 1), Số liệu tổng thu - chi ngân sách thành phố năm 2017 - 2019 (Phụ lục 2), Dự toán thu - chi ngân sách thành phố năm 2020 (Phụ lục 3). 
 
Các nhà đầu tư và cá nhân có quan tâm hoặc cần thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với Bà Phan Quỳnh Anh (Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh) tại Email: anhquynh.phan@gmail.com hoặc Số điện thoại: (84.28) 38214244 (Số nội bộ: 527).
 
        Đợt phát hành cụ thể sẽ được thực hiện sau khi đề án phát hành trái phiếu được Bộ Tài Chính chấp thuận và được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định phê duyệt./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN