Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

Thông báo kết quả bảo lãnh phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương TP.HC năm 2018

Thứ sáu, 28/12/2018 08:02 GMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
 
THÔNG BÁO
Về kết quả bảo lãnh phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương TP.HC năm 2018
________________

         Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả bảo lãnh phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương TP.HCM năm 2018 như sau:
1.    Chủ thể phát hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
2.    Tổ chức được ủy quyền phát hành: Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
3.    Địa chỉ: •    33-39 Pasteur, Quận 1, TP.HCM
                      •    67-73 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM
4.    Số điện thoại: 028.38214244
5.    Số fax: 028.38214243
6.    Mã trái phiếu: Kỳ hạn 30 năm: HCMB18240
7.    Tên trái phiếu: TPCQĐP TP.HCM năm 2018
8.    Loại trái phiếu: Trái phiếu chính quyền địa phương
9.    Hình thức trái phiếu: Ghi sổ
10.  Phương thức phát hành: Bảo lãnh phát hành
11.  Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng
12.  Khối lượng trái phiếu phát hành thành công: 8.000.000 trái phiếu
13.  Giá trị trái phiếu phát hành thành công: Kỳ hạn 30 năm: 800 tỷ đồng
14.  Lãi suất danh nghĩa: 6,40%/năm
15.  Kỳ hạn: 30 năm  
16.  Ngày phát hành trái phiếu: 27/12/2018
17.  Ngày đáo hạn trái phiếu:    27/12/2048
18.  Phương thức thanh toán gốc, lãi: Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn trái phiếu. Tiền lãi trái phiếu được thanh toán sau theo định kỳ 01 năm/lần. Trường hợp đến hạn trả lãi, chủ sở hữu trái phiếu không đến nhận lãi thanh toán thì lãi trái phiếu sẽ được bảo lưu, không tính nhập gốc.
  
        Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.


KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN