Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

Thông báo về phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương TP.HCM năm 2020

Thứ ba, 15/12/2020 08:43 GMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                     
 
THÔNG BÁO
Về phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương TP.HCM năm 2020
                                  

       Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nội dung phát hành trái phiếu chính quyền địa phương TP.HCM năm 2020 theo phương thức bảo lãnh phát hành với các điều khoản, điều kiện như sau:

 Tên trái phiếu:
Trái phiếu Chính quyền địa phương Thành phố Hồ Chí Minh
năm 2020
  
 Chủ thể phát hành: 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  
 Tổ chức được ủy quyền phát hành:
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
  
 Mệnh giá trái phiếu:
100.000 đồng
  
 Khối lượng phát hành:
2.000 tỷ đồng (Hai nghìn tỷ đồng)
  
 Kỳ hạn trái phiếu:
15 năm, 20 năm, 30 năm
  
 Mã trái phiếu:
HCMB20132 – kỳ hạn 15 năm
HCMB20133 – kỳ hạn 20 năm
HCMB20134 – kỳ hạn 30 năm
  
 Phương thức phát hành:
 Bảo lãnh phát hành
  
 Ngày tổ chức phát hành:
 21/12/2020
  
 Ngày phát hành:
 22/12/2020
  
 Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu
 22/12/2020
  
 Tài khoản nhận tiền mua trái phiếu
+ Đơn vị nhận tiền: Ngân sách thành phố
+ Số Tài khoản: 3633 
(Chương 560 – Mã ngành 407 – Mã nội dung kinh tế: 0836)
+ Tại: Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
  
 Ngày đến hạn thanh toán
 gốc trái phiếu:
22/12/2035 – kỳ hạn 15 năm
22/12/2040 – kỳ hạn 20 năm
22/12/2050 – kỳ hạn 30 năm
  
 Giá bán trái phiếu:
Trái phiếu được bán ngang mệnh giá
  
 Phương thức thanh toán lãi trái phiếu:
Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm. Trường hợp đến hạn trả lãi, chủ sở hữu trái phiếu không đến nhận lãi thanh toán thì lãi trái phiếu sẽ được bảo lưu, không tính nhập gốc.
  
 Phương thức thanh toán gốc:
Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần khi đáo hạn.

       
       Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) là tổ chức bảo lãnh chính trái phiếu chính quyền địa phương Thành phố Hồ Chí Minh. 

       Căn cứ các nội dung phát hành, đề nghị các đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua trái phiếu liên hệ với tổ chức bảo lãnh chính nêu trên.

       Trân trọng./.

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN