In Trang

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ SOÁT XÉT VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2021
 
 CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 

-       Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội;

-     Căn cứ Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020,

Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) hiện nay đang có nhu cầu mời đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất (nếu có) cho kỳ kế toán 06 tháng đầu năm 2021 và Kiểm toán Báo cáo tài riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2021 của HFIC.

HFIC kính mời các đơn vị xem xét hồ sơ và gửi bản báo giá phí dịch vụ soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính như sau:

 

I. THÔNG TIN CHUNG VÀ CÁC YÊU CẦU:

1.     Dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (nếu có) 06 tháng đầu năm 2021, kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2021;

2.     Hình thức xét chọn: Xét hồ sơ năng lực và mức phí chào giá dịch vụ;

3.   Thời gian phát hành báo cáo kiểm toán: Trước ngày 31/7/2021 đối với BCTC kiểm toán 06 tháng và trước 31/3/2022 đối với BCTC kiểm toán năm 2021;

4.     Số lượng công ty con và công ty liên kết: 19 Công ty;

5.     Ngôn ngữ Báo cáo kiểm toán: Tiếng Việt và Tiếng Anh

6.     Số lượng Báo cáo kiểm toán: Tiếng Việt 15 bộ; Tiếng Anh 10 bộ

 

II. HỒ SƠ QUAN TÂM:

1.     Hồ sơ bày tỏ quan tâm bao gồm:

a.      Hồ sơ giới thiệu năng lực của Công ty và các tài liệu chứng minh.

b.     Báo giá phí dịch vụ bao gồm phạm vi và phí dịch vụ.

2. Thời hạn cung cấp thông tin và tiếp nhận hồ sơ: Không muộn hơn 16h30 ngày 02/7/2021.

3.  Địa điểm cung cấp thông tin và nhận hồ sơ: Phòng Tài chính Kế toán HFIC - Đt (028) 3821 4244 (ext.523); Mobi: 0902.687.228 hoặc Web: www.hfic.vn


 
 
 
 
 
 

,