Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

Thông báo kết quả bảo lãnh phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương TP.HCM năm 2017

Thứ tư, 20/12/2017 09:43 GMT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

THÔ
NG BÁO
Về kết quả bảo lãnh phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương TP.HCM năm 2017
______________

              Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM thông báo kết quả bảo lãnh phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương TP.HCM năm 2017 như sau:

1.    Chủ thể phát hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2.    Tổ chức được ủy quyền phát hành: Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM

3.    Địa chỉ: • 33-39 Pasteur, Quận 1, TP.HCM
                    • 67-73 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM

4.    Số điện thoại: 028.38214244

5.    Số fax: 028.38214243

6.    Mã trái phiếu: Kỳ hạn 15 năm: HCMB17435
                              
Kỳ hạn 20 năm: HCMB17436

7.    Tên trái phiếu: TPCQĐP TP.HCM năm 2017

8.    Loại trái phiếu: Trái phiếu chính quyền địa phương

9.    Hình thức trái phiếu: Ghi sổ

10.  Phương thức phát hành: Bảo lãnh phát hành

11.  Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng

12.  Khối lượng trái phiếu phát hành thành công: 20.000.000 trái phiếu

13.  Giá trị trái phiếu phát hành thành công: • Kỳ hạn 15 năm:    750 tỷ đồng
                                                                      • Kỳ hạn 20 năm: 1.250 tỷ đồng

14.  Lãi suất danh nghĩa: Kỳ hạn 15 năm: 6,35%/năm
                                        • Kỳ hạn 20 năm: 6,50%/năm

15.  Kỳ hạn: 15 năm và 20 năm    

16.  Ngày phát hành trái phiếu:     19/12/2017

17.  Ngày đáo hạn trái phiếu: • Kỳ hạn 15 năm: 19/12/2032
                                               • Kỳ hạn 20 năm: 19/12/2037

18.  Phương thức thanh toán gốc, lãi: Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn trái phiếu. Tiền lãi trái phiếu được thanh toán sau theo định kỳ 01 năm/lần. Trường hợp đến hạn trả lãi, chủ sở hữu trái phiếu không đến nhận lãi thanh toán thì lãi trái phiếu sẽ được bảo lưu, không tính nhập gốc.
  

             Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM trân trọng thông báo./.

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN