Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

Thông báo về việc mời đăng ký tham gia làm tổ chức bảo lãnh chính hoặc thành viên tổ hợp bảo lãnh

Thứ ba, 14/11/2017 14:44 GMT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

THÔNG BÁO
Về việc mời đăng ký tham gia làm tổ chức bảo lãnh chính
hoặc thành viên tổ hợp bảo lãnh
____________

Căn cứ Đề án phát hành Trái phiếu Chính quyền địa phương Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Bộ Tài chính phê duyệt, Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) thông báo về việc mời đăng ký tham gia làm tổ chức bảo lãnh chính hoặc thành viên tổ hợp bảo lãnh:


1.    Thông tin về trái phiếu dự kiến phát hành
-  Tên tổ chức phát hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
    Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền cho HFIC thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu.
-   Kỳ hạn: 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm.
-   Lãi suất: Căn cứ khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định lãi suất phát hành trái phiếu đối với từng đợt phát hành.
-   Thời gian phát hành: Dự kiến tập trung phát hành 01 đợt vào tháng 12/2017. Trường hợp không đạt kế hoạch, tùy theo tình hình thị trường sẽ triển khai đợt tiếp theo để đảm bảo phát hành đủ 2.000 tỷ dồng.
-   Khối lượng dự kiến phát hành: 2.000 tỷ đồng.
    Ngày phát hành cụ thể sẽ được thông báo sau khi Đề án phát hành trái phiếu được Bộ Tài chính chấp thuận và được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định phê duyệt.


2.    Thông tin về lựa chọn tổ chức bảo lãnh chính, thành viên tổ hợp bảo lãnh
2.1. Điều kiện và tiêu chuẩn:

Theo quy định tại Thông tư 100/2015/TT-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.
2.2 Hồ sơ đăng ký :
-  Đơn đăng ký trở thành thành viên tổ hợp bảo lãnh.
-  Đề xuất phương án bảo lãnh phát hành trái phiếu với các nội dung cơ bản sau đây: Thông tin giới thiệu về tổ chức; Phân tích, nhận định và dự báo về khả năng phát hành trái phiếu theo phương thức bảo lãnh; Kế hoạch thực hiện đối với đợt bảo lãnh phát hành dự kiến; Cam kết của tổ chức bảo lãnh chính hoặc thành viên tổ hợp bảo lãnh và đề xuất mức phí bảo lãnh phát hành trái phiếu.
-  Các cam kết của tổ chức bảo lãnh chính hoặc thành viên tổ hợp bảo lãnh, bao gồm:
+ Bản sao giấy phép kinh doanh được chứng thực.
+ Báo cáo tài chính của 03 năm liền kề gần nhất đã được kiểm toán.
+ Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của tổ chức trong lĩnh vực bảo lãnh chứng khoán, trong đó có bảo lãnh phát hành trái phiếu (nếu có).
- Các tài liệu chứng minh đủ điều kiện để trở thành tổ chức bảo lãnh chính.
2.3 Thời gian, địa chỉ, mẫu và hình thức nhận đơn đăng ký:
-  Thời gian nhận đăng ký: Trước ngày 23/11/2017.
-  Địa chỉ nhận đăng ký: Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
Địa chỉ:   67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Số ĐT:   (84.28) 3821 4244 (Ext: 527)
Số fax:   (84.28) 3821 4243
Người nhận: Phan Quỳnh Anh – Phòng Tài chính - Kế toán
Email: anh.pq@hfic.vn
-  Mẫu đăng ký: đính kèm tại Phụ lục của Thông báo này.

Phụ lục - Đơn đăng ký phát hành trái phiếu

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN